بررسی یک پژوهش نشان می دهد

اثر انتظارات مردم در بازار مسکن

یک پژوهش آماری اثر اخبار صحیح و ناصحیح و سیاست های پولی را در بازار مسکن مورد بررسی قرار داده است.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، بخش مسکن یکی از مهم ترین بخش های اقتصادی است که هم از لحاظ سهم در سبد هزینه خانوار و هم از لحاظ سهم در تولید ناخالص داخلی و نقش آن در تغییرات شاخص های کلان اقتصادی همچون رشد اقتصادی و اشتغال عوامل تولید بسیار مهم است. در میان مطالعات داخلی در مورد قیمت بخش مسکن اولا اثر سیاست پولی بر قیمت بخش مسکن مبهم است و ثانیا انتظارات مردم در مطالعات در نظر گرفته نشده است. بنابراین یک مطالعه با استفاده از یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی اثر تکانه های پولی، ترجیحات و تکانه اخباری که از طریق تغییر در ترجیحات خانوارها بر کل اقتصاد مؤثر است را مورد بررسی قرار می دهد. این پژوهش با عنوان «شوک اخبار،سیاست پولی و رونق و رکود بخش مسکن» در فصلنامه پژوهش ها و سیاست های اقتصادی منتشر شده است. در این پژوهش بعد از شبیه سازی الگو بررسی توابع واکنش آنی نشان می دهد که تکانه ترجیحات قیمت حقیقی مسکن را افزایش داده که این مسئله به دلیل تغییر تقاضایی است که ناشی از تغییر رجحان های خانوار است. پیامد بعدی این موضوع رونق نسبی بخش مسکن و در نتیجه افزایش تولید خواهد بود. تکانه پولی با ایجاد شرایط تورمی قیمت حقیقی مسکن را کاهش می دهد در نتیجه خانوارها قرض خود را افزایش داده و تقاضای مسکن افزایش می یابد. اثر تکانه پولی بر تولید نیز قابل توجه است. از آنجا که تکانه پولی از یک طرف تورم را افزایش داده و از طرف دیگر قیمت حقیقی مسکن را کاهش داده در نتیجه خانوارها از مصرف خود کاسته و تقاضای مسکن خود را افزایش می دهند. از آنجا که اثر گذاری مسکن بر بخش تولید با وقفه صورت می گیرد این موضوع (کاهش مصرف و رونق نسبی بخش مسکن) ابتدا تولید را کاهش داده اما پس از چند دوره اثر آن بر بخش تولید مثبت می شود اما این اثر ناچیز است.
اثر تکانه صحیح اخبار بدین صورت است که ابتدا قیمت حقیقی مسکن در کنار بقیه متغیرها همانند، تولید کل، مصرف و سرمایه گذاری افزایش می یابد. بعد از آنکه عوامل متوجه می شوند خبر صحیح بوده با اندک تعدیلاتی در رفتار خود همه متغیرها به وضعیت پایدار اولیه همگرا می شوند. اثر تکانه ناصحیح افراد به این صورت است که با وقوع اخبار ترجیحات خانوار تغییر و قیمت مسکن در کنار بقیه متغیرها مانند تولید و مصرف افزایش می یابد، اما پس از دوره ای که عوامل متوجه می شوند، خبر منتشر شده ناصحیح است، با اطلاعات جدید رفتار خود را تعدیل می کنند. در نتیجه واکنش به عدم صحت اخبار، ابتدا قیمت مسکن را کاهش و دوباره خانوارها با اطلاعات جدید بهینه سازی می کنند، اثر این تکانه بر رفتار خانوارها بالاخص خانوارهای قرض گیرنده و بخش مسکن ماندگار است. از آن جا که تکانه ناصحیح اخبار دارای اثر ماندگاری بر قیمت حقیقی مسکن است، بنابراین شفافیت اطلاعات می تواند موجب تقلیل این اثرات منفی شود.


کلید واژه ها


ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000