بانک مرکزی اعلام کرد :

فرآیند تایید صلاحیت مدیران موسسات اعتباری کلید خورد

دسته بندی : اقتصاد کلان
۱۳۹۸/۰۲/۱۶
فرآیند تایید صلاحیت مدیران و اعضای کمیته‌های ریسک، حسابرسی داخلی و رعایت قوانین و مقررات موسسات اعتباری بزودی در دستور کار بانک مرکزی قرار خواهد گرفت.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا به نقل از ایبنا، بانک مرکزی «دستورالعمل تایید صلاحیت و عزل یا هرگونه تغییر مدیران و اعضای کمیته‌های ریسک، حسابرسی داخلی و رعایت قـوانین و مقـررات (تطبیـق) مؤسسـات اعتبـاری» مصـوب نوزدهمین جلسه کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانـک مرکـزی را ابلاغ کرد. اهم موارد و نکات شایان توجه در دستورالعمل ابلاغی به شرح ذیل است:

تصدی سمت مدیران و یا عضویت در کمیته‌های مؤسسه اعتباری و تمدید دوره مسئولیت آنها منوط به اخذ تاییدیه صلاحیت از بانک مرکزی است.

داشتن مدرک مرتبط و حداقل ١٠ سال سابقه کار مرتبط در نظام بانکی برای سمت مـدیران و ٥ سـال برای اعضای کمیته‌ها الزامی است.

مسئولیت احراز صحت و سقم مدارک و مسـتندات ارایـه شـده داوطلـب و کسـب اسـتعلام از مراجـع ذیصلاح بر عهده مؤسسه اعتباری است.

سابقه کاری و عملکرد گذشته داوطلب در نظام بانکی کشور از حیث موارد مرتبط با نیازهـای حرفـه‌ای و تخصصی؛ میزان شناخت و آگاهی داوطلب از مباحث مرتبط با ریسک، حسابرسی داخلی و رعایت قوانین و مقررات حسب مورد و برنامه کاری آتی داوطلـب بـه لحـاظ ارتقـای شـاخص‌هـای مربـوط (ریسـک، حسابرسی داخلی و رعایت قوانین و مقررات) در مؤسسه اعتباری از موضوعات حایز اهمیت در بررسـی صلاحیت‌ها خواهد بود.

موسسه اعتباری در صورت تصمیم به عزل یا هرگونه تغییر مدیران موضوع دستورالعمل فوق الـذکر و یا اعضای کمیته‌ها، باید درخواست کتبی خود را به همراه دلایل و مستندات مرتبط به بانـک مرکزی ارایه کند.

مدت اعتبار تاییدیه صلاحیت حرفه‌ای صادره پنج سال از تاریخ صدور بوده و صـرفاً جهت فعالیت در مؤسسه اعتباری متقاضی معتبر است. پس از اتمام دوره پنج سـاله، معرفـی مجدد مدیران و اعضای کمیته‌های مؤسسه اعتباری به عنوان داوطلب بلامانع است.

مقتضی است در ترکیب کمیته‌های هیأت مدیره، حداقل یک عضو غیراجرایی هیات مدیره حضور داشته باشد.

براساس اعلام بانک مرکزی، فرآیند تایید صلاحیت افراد پیشنهادی موسسات اعتباری بزودی در دستور کار این بانک قرار خواهد گرفت و لذا لازم است مکاتبات در خصوص اعضای کمیته‌ها و مدیران ریسک، حسابرسی داخلـی و رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) با اداره مجوزهای بانکی بانک مرکزی به عنوان دبیرخانه این موضوع انجام پذیرد. همچنـین بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی که تاکنون اقدام به معرفی مدیران و اعضای کمیته‌ها به این بانک ننموده‌اند، باید در اجرای الزامات مقرر در ضوابط ناظر بر حاکمیت شرکتی در شبکه بانکی کشور، نسبت به معرفـی مدیران و اعضـای کمیته‌های مذکور به این بانک برای سیر تشریفات تایید صلاحیت اقدام نمایند.

این بانک همچنین اعلام کرده است، با عنایت به طرح برخی از ابهامات و پرسش‌ها از سوی شبکه بانکی کشـور در خصوص مفاد «دستورالعمل الزامات ناظر برحاکمیت شرکتی در مؤسسات اعتباری غیردولتی»، به آگاهی میرساند احکام مربوط به مواد (۱۳)، (۱۴)و (۱۵) دستورالعمل مذکور ناظر بر مدیرعامل بانک‌ها و موسسات اعتباری نیز است.ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000