بررسی های یک پژوهش نشان می دهد

نقش آموزش در افزایش بهره وری

بررسی های یک پژوهش نشان می دهد که آموزش می تواند نقش محوری را در افزایش بهره وری انسانی ایفا کند.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا ، یک پژوهش در دومین کنفرانس بین المللی مدیریت به نقش آموزش در ارتقای بهره وری نیروی انسانی در سازمان پرداخته است. بر اساس این پژوهش، با توجه به محدودیت منابع و نامحدود بودن نیاز های انسانی ، افزایش جمعیت و رقابت شدید و بی رحمانه در اقتصاد جهانی، بهبود بهره وری نه یک انتخاب بلکه یک ضرورت است. بی گمان رشد و توسعه اقتصادی امروزه جوامع مختلف در نرخ رشد بهره وری آنها نهفته است. کوشش برای افزایش نرخ بهره وری، کوشش برای زندگی و رفاه بهتر برای افراد و جامعه است. در دنیای رقابت آمیز امروز کشور هایی برنده خواهند بود که بتوانند دانش، بینش و رفتار بهره وری را در مدیران و کارکنان خود ایجاد کند.

در این پژوهش تاکید شده که تلاش برای بهبود و استفاده مؤثر و کارآمد از منابع گوناگون چون نیروی کار سرمایه، مواد، انرژی و اطلاعات، هدف تمامی مدیران سازمان های اقتصادی و واحدهای تولیدی صنعتی و مؤسسات خدماتی است. وجود ساختار سازمانی مناسب، روش های اجرایی کارآمد، تجهیزات و ابزار کار سالم، فضای کار متعادل و از همه مهمتر نیروی انسانی واجد صلاحیت و شایسته از ضروریاتی هستند که برای نیل به بهره وری مطلوب باید مورد توجه مدیران قرار گیرد. مشارکت کارکنان در امور و تلاش های هوشیارانه و آگاهانه آنان همراه با انضباط کاری می تواند بر میزان بهره وری و تعمیر برای بهبود بهره وری بویژه در یک محیط متلاطم و توأم با ناامنی تأثیر گذارد. روح فرهنگ بهبود بهره وری باید در کالبد سازمان دمیده شود که در آن میان نیروی انسانی هسته مرکزی را تشکیل می دهد.

این پژوهش یکی از عوامل تأثیر گذار بر بهره وری را نیروی انسانی معرفی می کند. بر این اساس نیروی انسانی به عنوان یک عامل درونی مؤثر بر بهره وری شناخته می شود.نیروی انسانی موجود در سازمان یا مدعو از سایر سازمان ها و یا افراد جدید بدون کسب مهارت و دانش مورد نیاز برای انجام وظایف به صورت خود بخود کارایی لازم را ندارند. لازمه تجهیز نیروی انسانی به مهارت های روز و یا دانش های مورد نیاز برای انجام بهینه کارها و یا اعمال هرگونه تغییر نگرش در آنها و آماده ساختن آنان از نظر عاطفی، همه و همه به نوعی نیازمند امر آموزش هستند. از نگاه پژوهش مورد بررسی آنچه که در مقدمه پیرامون جهان متغیر و لزوم تجهیز نیروی انسانی به دانش ها و مهارت های نوین از آن نام برده شد صورت عینی به خود نخواهد گرفت مگر اینکه فرایند آموزش اجرایی شود. پس آموزش یک مقوله بسیار مهم در جذب و گزینش کارکنان، ضمن خدمت کارکنان و یا حتی آمادگی کارکنان برای طی کردن دوران بازنشستگی است. این است که سازمان ها الزاماً باید بخشی از در آمدها و منابع خود را صرف آموزش نیروی انسانی خود کنند. این امر یک ضرورت اجتناب ناپذیر است زیرا چشم پوشی از امر آموزش، تحقق اهداف سازمانی و بهره وری را خدشه دار خواهد ساخت و خسارتی جبران ناپذیر بر پیکره سازمان وارد خواهد ساخت. افراد انسانی چه در مرحله کنکاش و چه در مراحل تثبیت موقعیت ومیانی و نهایی مسیر شغلی خود، به منظور ارتقای شایستگی های فنی، توسعه شایستگی های مدیریتی و دسترسی به آزادی عمل و تحقق امنیت شغلی و در نهایت رسیدن به مرحله ابتکار عمل و خالقیت در شرایط و مسیر شغلی خود، به آموزش نیاز دارند. بانک مسکن در نظر دارد که با اجرایی کردن سیاست های بهبود بهره وری، به اهداف مدنظر خود در این سیاست دست یابد. در این راستا، یکی از سیاست های مدنظر این بانک، افزایش بهره وری نیروی انسانی است.


کلید واژه ها


ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000