تعداد چک‌های برگشتی کاهش یافت

دسته بندی : اقتصاد کلان
۱۳۹۹/۱۰/۲۷
بالغ بر ۶۸۱ هزار فقره چک به ارزشی حدود ۲۲۱ هـزار میلیارد ریال در آبان ماه ۱۳۹۹ در کل کشور برگشت داده شده است که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد ۷.۲ درصد کاهش و از نظر مبلغ ۳.۱ درصد افزایش نشان می‌دهد.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا به نقل از ایبنا، براساس آمار بانک مرکزی، بیش از ۸ میلیون فقره چک به ارزشی حدود ۱۹۰۱ هزار میلیارد ریال در آبان ماه ۱۳۹۹، در کل کشور مبادله شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۹.۴ درصد و ۱۲.۴ درصد کاهش نشان می‌دهد. در ماه مورد گزارش در استان تهران بالغ بر ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار فقره چک به ارزشی بیش از ۹۱۱ هزار میلیارد ریال مبادله شد.

در آبان ماه سال جاری ‌۴۷.۸ درصد از تعداد چک‌های مبادله‌ای کل کشور در سه استان تهران، اصفهان و خراسان رضوی مبادله شده است که به ترتیب با ۲۹.۱ درصد، ۱۰.۵ درصد و ۸.۲ درصد بیش‌ترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده‌اند. همچنین ۶۰.۴ درصد از ارزش چک‌های فوق در سه استان تهران (۴۷.۹ درصد)، اصفهان (۶.۴ درصد) و مازندران (۶.۱ درصد) مبادله شده است که بیش‌ترین سهم را در مقایسـه بـا سایر استان‌ها دارا بوده‌اند.

چک‌های وصولی

بیش از ۷ میلیون و ۳۰۰ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ۱۶۸۰ هزار میلیارد ریال در آبان ماه ۱۳۹۹ در کل کشور وصول شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلـغ به ترتیب ۹.۶ درصد و ۱۴.۱ درصد کاهش نشان می‌دهد. از کل تعداد و مبلغ چک‌های مبادله شده در ماه مذکور به ترتیب ۹۱.۵ درصد و ۸۸.۴ درصد وصـول شده است.

درصد تعداد و مبلغ چک‌های وصول شده در مهرماه ۱۳۹۹ به ترتیب معادل ۹۱.۷ درصد و ۹۰.۱ درصد و در آبان ماه ۱۳۹۸ به ترتیب برابر ۹۱ درصد و ۸۸ درصد بوده است. در آبان ماه ۱۳۹۹، در استان تهران حدود ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار فقره چک به ارزشی حدود ۸۱۲ هزار میلیارد ریال وصول شد که از نظر تعداد ۹۲.۷ درصد و از نظر ارزش ۸۹ درصد از کل چک‌های مبادله‌ای وصول شده است.

در ماه مذکور در بین سایر استان‌های کشور، بیش‌ترین نسبت تعداد چک‌های وصولی به کل چک‌های مبادله‌ای در استان، به ترتیب به استان‌های گیلان (۹۴.۳ درصد)، مازندران (۹۲.۸ درصد) و البرز (۹۲.۷ درصد) اختصاص یافته است و استان‌های کهگیلویه و بویراحمد (۸۲.۵ درصد)، ایلام (۸۶.۵ درصد) و خراسان شمالی و لرستان (هرکدام ۸۷ درصد) پایین‌ترین نسبت تعداد چک‌های وصولی به کل چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.

در ماه مورد بررسی در بین سایر استان‌های کشـور، بیش‌ترین نسبت ارزش چک‌های وصولی به کل ارزش چک‌های مبادله‌ای در استان به‌ترتیب به استان‌های گیلان (۹۱.۹ درصـد)، البرز (۹۱.۱ درصد) و خوزستان (۹۰.۷ درصد) اختصاص یافته است و استان‌های بوشهر (۷۷.۸ درصد)، ایلام (۷۹.۹ درصد) و کرمان (۸۰.۷ درصد) کم‌ترین نسبت ارزش چک‌های وصولی به کل ارزش چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.

چک‌های برگشتی

بالغ بر ۶۸۱ هزار فقره چک به ارزشی حدود ۲۲۱ هـزار میلیارد ریال در آبان ماه ۱۳۹۹ در کل کشور برگشت داده شده است که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد ۷.۲ درصد کاهش و از نظر مبلغ ۳.۱ درصد افزایش نشان می‌دهد. از کل تعداد و مبلغ چک‌های مبادله شده در ماه مذکور به ترتیب ۸.۵ درصد و ۱۱.۶ درصد برگشت داده شده است. درصد تعداد و مبلغ چک‌های برگشت داده شده در مهرماه ۱۳۹۹ به ترتیب معادل ۸.۳ درصد و ۹.۹ درصد و در آبان ماه سال ۱۳۹۸ به ترتیب برابر ۹ درصد و ۱۲ درصد بوده است.

در ماه مورد گزارش در استان تهران بالغ بر ۱۷۱ هزار فقره چک به ارزشی حدود ۱۰۰ هزار میلیارد ریال برگشت داده شد که از نظر تعداد ۷.۳ درصد و از نظـر ارزش ۱۱ درصد از کل چک‌های مبادله‌ای برگشت داده شده است. در ماه مذکور در بین سایر استان‌های کشور، بیش‌ترین نسبت تعـداد چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله‌ای در استان، به ترتیب به استان‌های کهگیلویه و بویراحمد (۱۷.۵ درصد)، ایلام (۱۳.۵ درصد) و خراسان شمالی و لرستان (۱۳ درصد) اختصاص یافته است و استان‌های گیلان (۵.۷ درصد)، مازندران (۷.۲ درصد) و البرز (۷.۳ درصد) پایین‌ترین نسبت تعداد چک‌های برگشتی به کل تعداد چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.

در ماه مورد بررسی در بین سایر استان‌های کشور، بیشترین نسبت ارزش چک‌های برگشتی به کل ارزش چک‌های مبادله شده در استان به ترتیب به استان‌های بوشهر (۲۲.۲ درصد)، ایلام (۲۰.۱ درصد) و کرمان (۱۹.۳ درصد) اختصاص یافته است و استان‌های گیلان (۸.۱ درصد)، البرز (۸.۹ درصد) و خوزستان (۹.۳ درصد) کمترین نسبت ارزش چک‌های برگشتی به کل ارزش چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.


کلید واژه ها


ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000