آئین تقدیر از یک سال تلاش(گزارش تصویری)

محمود شایان در آیین تقدیر از یکسال تلاش کارکنان بانک مسکن گفت: تنها بانکی هستیم که در سال ۱۴۰۰، توانستیم وظیفه خود را در طرح نهضت ملی مسکن به انجام برسانیم و این مهم با تلاش و همدلی همه کارکنان در سال آینده، بیش از پیش تداوم خواهد یافت.
پایگاه خبری بانک مسکن
120018003/16/2022 1:00:07 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2022/03/202203100751602162_Thum.jpg
120018003/16/2022 1:00:07 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2022/03/202203101042649173_Thum.jpg
120018003/16/2022 1:00:07 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2022/03/202203100974638828_Thum.jpg
120018003/16/2022 1:00:07 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2022/03/202203105284182475_Thum.jpg
120018003/16/2022 1:00:07 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2022/03/202203100751602162_Thum.jpg
120018003/16/2022 1:00:07 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2022/03/202203100831910268_Thum.jpg
120018003/16/2022 1:00:08 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2022/03/202203100788122786_Thum.jpg
120018003/16/2022 1:00:07 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2022/03/202203105330205914_Thum.jpg
120018003/16/2022 1:00:08 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2022/03/202203100547943786_Thum.jpg
120018003/16/2022 1:00:08 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2022/03/202203100566390428_Thum.jpg
120018003/16/2022 1:00:08 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2022/03/202203100654338052_Thum.jpg
120018003/16/2022 1:00:08 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2022/03/202203100537322993_Thum.jpg
120018003/16/2022 1:00:09 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2022/03/202203100675952299_Thum.jpg
120018003/16/2022 1:00:09 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2022/03/202203100596016852_Thum.jpg
120018003/16/2022 1:00:09 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2022/03/202203108837995886_Thum.jpg
120018003/16/2022 1:00:10 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2022/03/202203108945508130_Thum.jpg
120018003/16/2022 1:00:09 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2022/03/202203108938613931_Thum.jpg
120018003/16/2022 1:00:11 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2022/03/202203108465522791_Thum.jpg
120018003/16/2022 1:00:09 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2022/03/202203108785823566_Thum.jpg
120018003/16/2022 1:00:09 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2022/03/202203108865572683_Thum.jpg
120018003/16/2022 1:00:10 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2022/03/202203108874702839_Thum.jpg
120018003/16/2022 1:00:10 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2022/03/202203108899112032_Thum.jpg
120018003/16/2022 1:00:10 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2022/03/202203108679242971_Thum.jpg
120018003/16/2022 1:00:10 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2022/03/202203108587568752_Thum.jpg
120018003/16/2022 1:00:10 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2022/03/202203108740545446_Thum.jpg
120018003/16/2022 1:00:11 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2022/03/202203108762159693_Thum.jpg
120018003/16/2022 1:00:11 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2022/03/202203108685391851_Thum.jpg
120018003/16/2022 1:00:11 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2022/03/202203108472230660_Thum.jpg
120018003/16/2022 1:00:11 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2022/03/202203108419872011_Thum.jpg
120018003/16/2022 1:00:12 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2022/03/202203108578811256_Thum.jpg
120018003/16/2022 1:00:12 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2022/03/202203108498875809_Thum.jpg
120018003/16/2022 1:00:12 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2022/03/202203108288882223_Thum.jpg
120018003/16/2022 1:00:12 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2022/03/202203108215095657_Thum.jpg
120018003/16/2022 1:00:13 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2022/03/202203108359128525_Thum.jpgارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000