گردهمایی مدیران ارتباطی وزارت اقتصاد (گزارش تصویری)

گردهمایی سراسری مدیران ارتباطی وزارت امور اقتصادی و دارایی به مناسبت هفته ارتباطات و روابط عمومی در بانک مسکن برگزار شد.
پایگاه خبری بانک مسکن
120018005/16/2022 4:00:50 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2022/05/202205100307942218_Thum.jpg
120018005/16/2022 4:00:49 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2022/05/202205100271421594_Thum.jpg
120018005/16/2022 4:00:49 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2022/05/202205100321171627_Thum.jpg
120018005/16/2022 4:00:50 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2022/05/202205100428124882_Thum.jpg
120018005/16/2022 4:00:51 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2022/05/202205101457037555_Thum.jpg
120018005/16/2022 5:06:18 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2022/05/202205103092578477_Thum.jpg

120018005/16/2022 4:00:52 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2022/05/202205101689018047_Thum.jpg
120018005/16/2022 4:00:52 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2022/05/202205101612250206_Thum.jpg
120018005/16/2022 4:00:52 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2022/05/202205101538836299_Thum.jpg
120018005/16/2022 4:00:51 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2022/05/202205101392567475_Thum.jpg
120018005/16/2022 4:00:50 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2022/05/202205100479365553_Thum.jpg
120018005/16/2022 4:00:54 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2022/05/202205102639743347_Thum.jpg
120018005/16/2022 4:00:55 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2022/05/202205102734585171_Thum.jpg
120018005/16/2022 4:00:55 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2022/05/202205102970278013_Thum.jpg

120018005/16/2022 4:00:55 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2022/05/202205102920900639_Thum.jpg
120018005/16/2022 4:00:55 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2022/05/202205103062324891_Thum.jpg
120018005/16/2022 4:00:54 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2022/05/202205102708871671_Thum.jpg
120018005/16/2022 4:00:54 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2022/05/202205102682599181_Thum.jpg
120018005/16/2022 4:00:54 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2022/05/202205102536144027_Thum.jpg
120018005/16/2022 4:00:54 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2022/05/202205102754708780_Thum.jpg
120018005/16/2022 4:00:50 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2022/05/202205100375207244_Thum.jpg
120018005/16/2022 4:00:53 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2022/05/202205100996057846_Thum.jpg
120018005/16/2022 4:00:53 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2022/05/202205102464966077_Thum.jpg
120018005/16/2022 4:00:53 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2022/05/202205102490493248_Thum.jpg
120018005/16/2022 4:00:53 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2022/05/202205102559435241_Thum.jpg
120018005/16/2022 4:00:51 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2022/05/202205101410455127_Thum.jpg
120018005/16/2022 4:00:52 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2022/05/202205101585418727_Thum.jpg
120018005/16/2022 4:00:54 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2022/05/202205102663034561_Thum.jpg
120018005/16/2022 4:00:53 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2022/05/202205102441674863_Thum.jpg
120018005/16/2022 4:00:53 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2022/05/202205102510616857_Thum.jpg
120018005/16/2022 4:00:54 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2022/05/202205102614216177_Thum.jpg
120018005/16/2022 4:00:54 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2022/05/202205102590924963_Thum.jpgارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000