به مناسبت روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی صورت گرفت

تقدیر مدیرعامل بانک مسکن از کارکنان بخش روابط عمومی(گزارش تصویری)

در این دیدار مهدی سندگل نظامی مدیر امور روابط عمومی و حوزه مدیریت، دکتر محمود شایان مدیرعامل بانک مسکن را همراهی می کرد.
پایگاه خبری بانک مسکن
120018005/17/2022 5:28:10 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2022/05/202205103798755273_Thum.jpg
120018005/17/2022 5:28:11 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2022/05/202205103901795604_Thum.jpg
119918005/17/2022 5:28:11 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2022/05/202205103960303134_Thum.jpg
120018005/17/2022 5:28:11 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2022/05/202205104047319109_Thum.jpg
120018005/17/2022 5:28:12 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2022/05/202205104043592515_Thum.jpg
120018005/17/2022 5:28:11 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2022/05/202205103997941736_Thum.jpg
120018005/17/2022 5:28:12 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2022/05/202205104075641226_Thum.jpg
120018005/17/2022 5:28:12 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2022/05/202205104152222738_Thum.jpg
120018005/17/2022 5:28:12 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2022/05/202205109613603471_Thum.jpg
120018005/17/2022 5:28:13 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2022/05/202205109675092276_Thum.jpg
120018005/17/2022 5:28:13 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2022/05/202205109727450925_Thum.jpg
120018005/17/2022 5:28:13 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2022/05/202205109756332031_Thum.jpg
120018005/17/2022 5:28:13 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2022/05/202205109806082064_Thum.jpg
120018005/17/2022 5:28:13 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2022/05/202205109778505266_Thum.jpg
119918005/17/2022 5:28:14 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2022/05/202205109870179485_Thum.jpg
120018005/17/2022 5:28:14 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2022/05/202205109839621412_Thum.jpg
120018005/17/2022 5:28:14 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2022/05/202205109877819003_Thum.jpg
120018005/17/2022 5:28:14 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2022/05/202205109942661743_Thum.jpg
120018005/17/2022 5:28:14 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2022/05/202205109932786268_Thum.jpg
120018005/17/2022 5:28:15 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2022/05/202205100038808003_Thum.jpg
120018005/17/2022 5:28:15 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2022/05/202205100097315532_Thum.jpg
120017995/17/2022 5:28:15 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2022/05/202205100146506577_Thum.jpg
120018005/17/2022 5:28:15 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2022/05/202205100184331508_Thum.jpg
120018005/17/2022 5:28:16 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2022/05/202205100171474758_Thum.jpg
120018005/17/2022 5:28:16 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2022/05/202205100212653625_Thum.jpg
120018005/17/2022 5:28:16 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2022/05/202205100298178963_Thum.jpg
120018005/17/2022 5:28:16 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2022/05/202205100344761391_Thum.jpg
120018005/17/2022 5:28:16 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2022/05/202205108861763080_Thum.jpg
120018005/17/2022 5:28:17 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2022/05/202205108911513114_Thum.jpg
120018005/17/2022 5:28:17 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2022/05/202205108963871763_Thum.jpg
120018005/17/2022 5:28:17 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2022/05/202205109004305311_Thum.jpg
120018005/17/2022 5:28:17 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2022/05/202205109060017895_Thum.jpgارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000