مجمع عمومی عادی سالانه بانک مسکن (گزارش تصویری)

دسته بندی : گالری عکس
۱۴۰۱/۰۵/۳۱
جلسه مجمع عمومی عادی سالانه بانک مسکن (چهارشنبه 26 مرداد) در محل ساختمان وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد.
پایگاه خبری بانک مسکن
جلسه مجمع عمومی عادی سالانه بانک مسکن 120018008/21/2022 5:58:11 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2022/08/202208107083544025_Thum.jpg
جلسه مجمع عمومی عادی سالانه بانک مسکن
جلسه مجمع عمومی عادی سالانه بانک مسکن 120018008/21/2022 5:58:09 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2022/08/202208107543005888_Thum.jpg
جلسه مجمع عمومی عادی سالانه بانک مسکن
جلسه مجمع عمومی عادی سالانه بانک مسکن 120018008/21/2022 5:58:09 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2022/08/202208107565365453_Thum.jpg
جلسه مجمع عمومی عادی سالانه بانک مسکن
جلسه مجمع عمومی عادی سالانه بانک مسکن 120018008/21/2022 5:58:10 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2022/08/202208107683498491_Thum.jpg
جلسه مجمع عمومی عادی سالانه بانک مسکن
جلسه مجمع عمومی عادی سالانه بانک مسکن 120018008/21/2022 5:58:10 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2022/08/202208108933425407_Thum.jpg
جلسه مجمع عمومی عادی سالانه بانک مسکن
جلسه مجمع عمومی عادی سالانه بانک مسکن 120018008/21/2022 5:58:08 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2022/08/202208108136279692_Thum.jpg
جلسه مجمع عمومی عادی سالانه بانک مسکن
جلسه مجمع عمومی عادی سالانه بانک مسکن 120018008/21/2022 5:58:09 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2022/08/202208107434189335_Thum.jpg
جلسه مجمع عمومی عادی سالانه بانک مسکن
جلسه مجمع عمومی عادی سالانه بانک مسکن 120018008/21/2022 5:58:08 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2022/08/202208108125845229_Thum.jpg
جلسه مجمع عمومی عادی سالانه بانک مسکن
جلسه مجمع عمومی عادی سالانه بانک مسکن 120018008/21/2022 5:58:08 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2022/08/202208108061747807_Thum.jpg
جلسه مجمع عمومی عادی سالانه بانک مسکن
جلسه مجمع عمومی عادی سالانه بانک مسکن 120018008/21/2022 5:58:08 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2022/08/202208108028022129_Thum.jpg
جلسه مجمع عمومی عادی سالانه بانک مسکن
جلسه مجمع عمومی عادی سالانه بانک مسکن 120018008/21/2022 5:58:06 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2022/08/202208106905758275_Thum.jpg
جلسه مجمع عمومی عادی سالانه بانک مسکن
جلسه مجمع عمومی عادی سالانه بانک مسکن 120018008/21/2022 5:58:06 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2022/08/202208107020537378_Thum.jpg
جلسه مجمع عمومی عادی سالانه بانک مسکن
جلسه مجمع عمومی عادی سالانه بانک مسکن 120018008/21/2022 5:58:07 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2022/08/202208107797159616_Thum.jpg
جلسه مجمع عمومی عادی سالانه بانک مسکن
جلسه مجمع عمومی عادی سالانه بانک مسکن 120018008/21/2022 5:58:07 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2022/08/202208107858275761_Thum.jpg
جلسه مجمع عمومی عادی سالانه بانک مسکن
جلسه مجمع عمومی عادی سالانه بانک مسکن 120018008/21/2022 5:58:07 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2022/08/202208107967092313_Thum.jpg
جلسه مجمع عمومی عادی سالانه بانک مسکن
جلسه مجمع عمومی عادی سالانه بانک مسکن 120018008/21/2022 5:58:04 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2022/08/202208107384811962_Thum.jpg
جلسه مجمع عمومی عادی سالانه بانک مسکن
جلسه مجمع عمومی عادی سالانه بانک مسکن 120018008/21/2022 5:58:05 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2022/08/202208106673591453_Thum.jpg
جلسه مجمع عمومی عادی سالانه بانک مسکن
جلسه مجمع عمومی عادی سالانه بانک مسکن 120018008/21/2022 5:58:05 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2022/08/202208106782408006_Thum.jpg
جلسه مجمع عمومی عادی سالانه بانک مسکن
جلسه مجمع عمومی عادی سالانه بانک مسکن 120018008/21/2022 5:58:05 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2022/08/202208106840356546_Thum.jpg
جلسه مجمع عمومی عادی سالانه بانک مسکن
جلسه مجمع عمومی عادی سالانه بانک مسکن 120018008/21/2022 5:58:06 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2022/08/202208106853772285_Thum.jpg
جلسه مجمع عمومی عادی سالانه بانک مسکن
جلسه مجمع عمومی عادی سالانه بانک مسکن 120018008/21/2022 5:58:03 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2022/08/202208107255312811_Thum.jpg
جلسه مجمع عمومی عادی سالانه بانک مسکن
جلسه مجمع عمومی عادی سالانه بانک مسکن 120018008/21/2022 5:58:04 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2022/08/202208107241338083_Thum.jpg
جلسه مجمع عمومی عادی سالانه بانک مسکن
جلسه مجمع عمومی عادی سالانه بانک مسکن 120018008/21/2022 5:58:04 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2022/08/202208107335993577_Thum.jpg
جلسه مجمع عمومی عادی سالانه بانک مسکنارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000