کارگاه آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم

نشست و کارگاه «مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم» ویژه قضات، دادستان‌ها، دادیارها و بازپرسان دادسرای جرایم اقتصادی و دادگاه انقلاب اسلامی استان‌های تهران و البرز به میزبانی بانک مسکن برگزار شد.
پایگاه خبری بانک مسکن
106716001/2/2023 10:03:26 AMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/01/202301107129157757_Thum.jpg
106716001/2/2023 10:03:29 AMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/01/202301100405446385_Thum.jpg
106716001/2/2023 10:03:26 AMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/01/202301107184870336_Thum.jpg
106716001/2/2023 10:03:26 AMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/01/202301107027421733_Thum.jpg
106716001/2/2023 10:03:26 AMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/01/202301107153566944_Thum.jpg
106616001/2/2023 10:03:26 AMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/01/202301106114592472_Thum.jpg
106616001/2/2023 10:03:29 AMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/01/202301100372093367_Thum.jpg
106716001/2/2023 10:03:25 AMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/01/202301106105089656_Thum.jpg
106716001/2/2023 10:03:25 AMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/01/202301106065774087_Thum.jpg
106716001/2/2023 10:03:25 AMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/01/202301106241110346_Thum.jpg
106716001/2/2023 10:03:26 AMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/01/202301107172013586_Thum.jpg
106716001/2/2023 10:03:29 AMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/01/202301100338367689_Thum.jpg
106716001/2/2023 10:03:28 AMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/01/202301106733207117_Thum.jpg
106716001/2/2023 10:03:28 AMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/01/202301107238346963_Thum.jpg
106716001/2/2023 10:03:29 AMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/01/202301100117007990_Thum.jpg
106716001/2/2023 10:03:27 AMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/01/202301107222508938_Thum.jpg
106716001/2/2023 10:03:28 AMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/01/202301106782025502_Thum.jpg
106716001/2/2023 10:03:28 AMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/01/202301107283997743_Thum.jpg
106716001/2/2023 10:03:27 AMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/01/202301107070463897_Thum.jpg
106716001/2/2023 10:03:29 AMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/01/202301106697431813_Thum.jpg
106716001/2/2023 10:03:27 AMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/01/202301107306916298_Thum.jpg
106716001/2/2023 10:03:29 AMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/01/202301100242221557_Thum.jpg
106716001/2/2023 10:03:28 AMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/01/202301106654762308_Thum.jpgارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000