بازدید مدیران ارشد از نمایشگاه توانمندسازی زنان سرپرست خانوار

دسته بندی : گالری عکس
۱۴۰۱/۱۱/۱۶
دکتر علی عسکری به همراه مدیران ارشد بانک مسکن از نمایشگاه توانمندسازی زنان سرپرست خانوار که به مدت یه هفته در محل ساختمان مرکزی این بانک برگزارشد، بازدید به عمل آوردند.
پایگاه خبری بانک مسکن
نمایشگاه زنان سرپرست خانوار 106716001/31/2023 12:23:51 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/01/202301100950918433_Thum.jpg
نمایشگاه زنان سرپرست خانوار
نمایشگاه زنان سرپرست خانوار 106716001/31/2023 12:23:51 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/01/202301100984457781_Thum.jpg
نمایشگاه زنان سرپرست خانوار
نمایشگاه زنان سرپرست خانوار 106716001/31/2023 12:23:51 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/01/202301100732540009_Thum.jpg
نمایشگاه زنان سرپرست خانوار
نمایشگاه زنان سرپرست خانوار 106716001/31/2023 12:23:51 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/01/202301100698814331_Thum.jpg
نمایشگاه زنان سرپرست خانوار
نمایشگاه زنان سرپرست خانوار 106716001/31/2023 12:23:52 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/01/202301100662293708_Thum.jpg
نمایشگاه زنان سرپرست خانوار
نمایشگاه زنان سرپرست خانوار 106716001/31/2023 12:23:47 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/01/202301101607544340_Thum.jpg
نمایشگاه زنان سرپرست خانوار
نمایشگاه زنان سرپرست خانوار 106716001/31/2023 12:23:50 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/01/202301100921850997_Thum.jpg
نمایشگاه زنان سرپرست خانوار
نمایشگاه زنان سرپرست خانوار 106716001/31/2023 12:23:49 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/01/202301102102063397_Thum.jpg
نمایشگاه زنان سرپرست خانوار
نمایشگاه زنان سرپرست خانوار 106716001/31/2023 12:23:48 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/01/202301102024177577_Thum.jpg
نمایشگاه زنان سرپرست خانوار
نمایشگاه زنان سرپرست خانوار 106716001/31/2023 12:23:48 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/01/202301101549409469_Thum.jpg
نمایشگاه زنان سرپرست خانوار
نمایشگاه زنان سرپرست خانوار 106716001/31/2023 12:23:50 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/01/202301100888311649_Thum.jpg
نمایشگاه زنان سرپرست خانوار
نمایشگاه زنان سرپرست خانوار 106716001/31/2023 12:23:51 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/01/202301101017997129_Thum.jpg
نمایشگاه زنان سرپرست خانوار
نمایشگاه زنان سرپرست خانوار 106716001/31/2023 12:23:49 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/01/202301101816419948_Thum.jpg
نمایشگاه زنان سرپرست خانوار
نمایشگاه زنان سرپرست خانوار 105415811/31/2023 12:23:50 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/01/202301101949086703_Thum.jpg
نمایشگاه زنان سرپرست خانوار
نمایشگاه زنان سرپرست خانوار 106716001/31/2023 12:23:50 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/01/202301101973682225_Thum.jpg
نمایشگاه زنان سرپرست خانوار
نمایشگاه زنان سرپرست خانوار 106716001/31/2023 12:23:48 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/01/202301101518851397_Thum.jpg
نمایشگاه زنان سرپرست خانوار
نمایشگاه زنان سرپرست خانوار 106716001/31/2023 12:23:48 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/01/202301102057716925_Thum.jpg
نمایشگاه زنان سرپرست خانوار
نمایشگاه زنان سرپرست خانوار 106716001/31/2023 12:23:48 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/01/202301101576986267_Thum.jpg
نمایشگاه زنان سرپرست خانوار
نمایشگاه زنان سرپرست خانوار 106716001/31/2023 12:23:48 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/01/202301101999582055_Thum.jpg
نمایشگاه زنان سرپرست خانوار
نمایشگاه زنان سرپرست خانوار 98014681/31/2023 12:23:49 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/01/202301102160011938_Thum.jpg
نمایشگاه زنان سرپرست خانوار
نمایشگاه زنان سرپرست خانوار 106716001/31/2023 12:23:49 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/01/202301102132435140_Thum.jpg
نمایشگاه زنان سرپرست خانوار
نمایشگاه زنان سرپرست خانوار 106716001/31/2023 12:23:49 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/01/202301101846978020_Thum.jpg
نمایشگاه زنان سرپرست خانوار
نمایشگاه زنان سرپرست خانوار 106716001/31/2023 12:23:49 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/01/202301101883498644_Thum.jpg
نمایشگاه زنان سرپرست خانوار
نمایشگاه زنان سرپرست خانوار 100515061/31/2023 12:23:50 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/01/202301100860734852_Thum.jpg
نمایشگاه زنان سرپرست خانوار
نمایشگاه زنان سرپرست خانوار 106716001/31/2023 12:23:50 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/01/202301101915547355_Thum.jpg
نمایشگاه زنان سرپرست خانوار
نمایشگاه زنان سرپرست خانوار 106716001/31/2023 12:23:52 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/01/202301100816388380_Thum.jpg
نمایشگاه زنان سرپرست خانوار
نمایشگاه زنان سرپرست خانوار 102315341/31/2023 12:23:52 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/01/202301100785830307_Thum.jpg
نمایشگاه زنان سرپرست خانوار
نمایشگاه زنان سرپرست خانوار 106716001/31/2023 12:23:52 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/01/202301101321528231_Thum.jpg
نمایشگاه زنان سرپرست خانوار
نمایشگاه زنان سرپرست خانوار 106716001/31/2023 12:23:52 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/01/202301101285007607_Thum.jpg
نمایشگاه زنان سرپرست خانوار
نمایشگاه زنان سرپرست خانوار 106616001/31/2023 12:23:47 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/01/202301101723627751_Thum.jpg
نمایشگاه زنان سرپرست خانوار
نمایشگاه زنان سرپرست خانوار 88113201/31/2023 12:23:47 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/01/202301101502268052_Thum.jpg
نمایشگاه زنان سرپرست خانوار
نمایشگاه زنان سرپرست خانوار 106716001/31/2023 12:23:47 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/01/202301101483821411_Thum.jpg
نمایشگاه زنان سرپرست خانوار
نمایشگاه زنان سرپرست خانوار 100515071/31/2023 12:23:47 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/01/202301101450282062_Thum.jpg
نمایشگاه زنان سرپرست خانوارارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000