بازدید سرپرست و اعضای هیات مدیره از شعب مختلف بانک مسکن (گزارش تصویری)

دسته بندی : گالری عکس
۱۴۰۱/۱۲/۲۸
سرپرست و اعضای هیات مدیره بانک مسکن در روزهای پایانی سال از شعب مختلف بانک مسکن در استان تهران بازدید کردند.
پایگاه خبری بانک مسکن
106716003/19/2023 3:30:25 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/03/202303108137388381_Thum.jpg
106716003/19/2023 3:30:26 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/03/202303107965965045_Thum.jpg
116116003/19/2023 3:30:26 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/03/202303107837770203_Thum.jpg
106716003/19/2023 3:30:26 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/03/202303108200740483_Thum.jpg
106716003/19/2023 3:30:25 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/03/202303108130866841_Thum.jpg
120016003/19/2023 3:30:26 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/03/202303107868328276_Thum.jpg
110616003/19/2023 3:30:24 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/03/202303108335643195_Thum.jpg
106716003/19/2023 3:30:28 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/03/202303103793914388_Thum.jpg
106616003/19/2023 3:30:27 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/03/202303102372405011_Thum.jpg
102915433/19/2023 3:30:27 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/03/202303102385075432_Thum.jpg
106716003/19/2023 3:30:28 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/03/202303102302531369_Thum.jpg
106716003/19/2023 3:30:27 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/03/202303107651440490_Thum.jpg
106716003/19/2023 3:30:25 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/03/202303108021304970_Thum.jpg
106716003/19/2023 3:30:23 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/03/202303109932302502_Thum.jpg
6008003/19/2023 3:33:59 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/03/202303107355347904_Thum.jpg
6008003/19/2023 3:33:59 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/03/202303107295908726_Thum.jpg
106716003/19/2023 3:30:27 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/03/202303102404267392_Thum.jpg
106716003/19/2023 3:30:27 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/03/202303107969691639_Thum.jpg
106716003/19/2023 3:30:25 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/03/202303108103103714_Thum.jpg
106716003/19/2023 3:30:24 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/03/202303108298563582_Thum.jpg
106716003/19/2023 3:30:26 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/03/202303107938388248_Thum.jpg
106716003/19/2023 3:30:23 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/03/202303100065901034_Thum.jpg
106716003/19/2023 3:30:24 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/03/202303108268005509_Thum.jpg
106716003/19/2023 3:30:27 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/03/202303102481221563_Thum.jpg
106716003/19/2023 3:30:23 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/03/202303100072608904_Thum.jpg
106716003/19/2023 3:30:24 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/03/202303100091241875_Thum.jpg
100115003/19/2023 3:30:24 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/03/202303108213597233_Thum.jpg
92413863/19/2023 3:30:23 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/03/202303109989505724_Thum.jpg
100015003/19/2023 3:30:23 PMhttp://hibna.ir/media//Image/2023/03/202303100032548015_Thum.jpgارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000