لیست اخبارسرمایه‌گذاری‌ شرکت عمران شهرهای جدید در امور زیربنایی و روبنایی، مالیات قطعی منظور خواهد شد
با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در ششم شهریورماه، سرمایه‌گذاری شرکت عمران شهرهای جدید در ایجاد فضاهای آموزشی، خدماتی، فرهنگی، مذهبی و نظایر آن به حساب مالیات قطعی شده شرکت منظور خواهد شد.