لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

صدور چک

( ۹ )

نوآوری قانون جدید صدور چک
بررسی ها نشان می دهد که اجرای جدید قانون صدور چک در دو سال اخیر، باعث ایجاد نوآوری و افزایش کارایی این ابزار شده است.