اخبار مهم

آخرین وضعیت طرح مالیات بر عایدی مسکن
آخرین وضعیت طرح مالیات بر عایدی مسکن

عضو کمیسیون عمران مجلس، با اشاره به اینکه طرح مالیات بر عایدی مسکن در دو کمیسیون تخصصی عمران و اقتصادی مجلس در حال بررسی است، گفت: این طرح با لحاظ برخی استثنائات بررسی می شود.


پیشتازی ساختمان‌های یک‌ طبقه در ساخت و ساز کشوری
پیشتازی ساختمان‌های یک‌ طبقه در ساخت و ساز کشوری

بر اساس آمارهای رسمی، ساختمان‌های یک‌ طبقه بیشترین سهم از ساخت و سازهای کشوری را به خود اختصاص می‌دهند.


گرامیداشت روز عصای سفید با حمایت بانک مسکن
گرامیداشت روز عصای سفید با حمایت بانک مسکن

15 اکتبر( بیست و سوم مهرماه) ، روز ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﺎن و ﻋﺼﺎی ﺳﻔﯿﺪ اﺳﺖ. اﯾﻦ روز در ﺟﻬﺖ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﻪ روﺷﻨﺪﻻن، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت آﻧﻬﺎ و اﯾﺠﺎد ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از ﻋﺼﺎی ﺳﻔﯿﺪ اﺳﺖ..اخبار مدیران

لزوم حفظ حداقل 200 هزار ریال برای برندگان جوایز غیر قطعی تا پایان روز 97/7/27

لزوم حفظ حداقل 200 هزار ریال برای برندگان جوایز غیر قطعی تا پایان روز 97/7/27

مهدی احمدی، بر لزوم حفظ حداقل 200 هزار ریال برای برندگان جایزه تعیین وضعیت نشده(جوایز غیر قطعی) طی 90 روز متوالی تا پایان روز 97/7/27تاکید کرد.

علت رشد پرداخت تسهیلات مسکن در سال 97

علت رشد پرداخت تسهیلات مسکن در سال 97

مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن به یک ابهام در رابطه با روند پرداخت تسهیلات خرید مسکن پاسخ داد.

ادامه ...

ادامه ...

سایر اخبار


آخرین وضعیت طرح مالیات بر عایدی مسکن
عضو کمیسیون عمران مجلس، با اشاره به اینکه طرح مالیات بر عایدی مسکن در دو کمیسیون تخصصی عمران و اقتصادی مجلس در حال بررسی است، گفت: این طرح با لحاظ برخی استثنائات بررسی می شود.

ادامه اخبار ...

تفسیر خبرها

برگزیدن نمایندگان جامعه مهندسی ساختمان

با برگزاری انتخابات در پنج استان چهار محال بختیاری، سیستان و بلوچستان، کردستان، کرمان و مازندران پرونده انتخابات هشتمین دوره هیأت مدیره سازمان های نظام مهندسی ساختمان کشور نیز بسته شد.